26.03.2013 – Walne Zebranie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

logo3Zarząd Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków (obecność obowiązkowa), które odbędzie się w Klubie Środowisk Twórczych ?ŁAŹNIA? w Radomiu ul. Żeromskiego 56 w dniu 26 marca 2013r. o godz.18:00 .W przypadku braku kworum, drugi termin Zebrania o godz. 18:15 w/w dnia.

Proponowany porządek zebrania:
1. Zagajenie, wybór prezydium i protokolanta zebrania.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji SkrutacyjnoMandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2012.
4. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań i rozliczenia finansowego.
5. Przyjęcie rezygnacji członków Zarządu i zgłoszenie kandydatów do uzupełnienia jego składu.
6. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa.
7. Przyjęcie uchwał i wniosków.
8. Zakończenie zebrania.