Jerzy Kutkowski

Jerzy Bogdan Kutkowski (1950-2020) 

Urodził się 19 maja 1950 r. w Radomiu. Fotografią zaczął się interesować już w szkole podstawowej. Uczęszczał na kółko fotograficzne do Józefa Nachtmana i do Ogniska Plastycznego Wacława Dobrowolskiego.  Szkołę  podstawową nr 29  i V Liceum  Ogólnokształcące  im. W. Syrokomli  ukończył  w Radomiu, potem pomaturalne Studium Reklamy (dyplom z fotografii reklamowej) w Warszawie i studia na Wydziale Sztuki w Wyższej  Szkole  Pedagogicznej  (ob. Uniwersytet Pedagogiczny)  w Krakowie (dyplom  z  rysunku i  fotografii). Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą.   Od  1969 r. pracował jako dekorator oraz projektant i realizator reklamy w „Społem” w Radomiu i w Pionkach. W ogólnopolskich konkursach witryn sklepowych zajmował czołowe miejsca (m.in. w Złotoryi, Nowej Hucie, Bytomiu, Kielcach i Radomiu). Jednocześnie pracował twórczo, malował, rysował, fotografował, wystawiał. W roku 1990 był współorganizatorem nowopowstającego Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Studium Reklamy w Radomiu. Od początku aż do przejścia na emeryturę w 2016 był nauczycielem fotografii i rysunku w tych szkołach, wychowawcą i promotorem prac dyplomowych z wystawiennictwa i reklamy wizualnej. Potem był inicjatorem  usamodzielnienia się szkół plastycznych, a następnie pełnomocnikiem Zarządu Miasta d.s. zorganizowania Zespołu Szkół Plastycznych i wicedyrektorem tych  szkół. Posiada  stopień  nauczyciela  dyplomowanego. Był też ekspertem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Jego uczniowie zajmowali czołowe miejsca na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach fotograficznych i byli stypendystami Ministra Kultury, samorządu i kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Ich prace pokazywał na wystawach m.in. w Sejmie RP, w Teatrze Narodowym i wielu muzeach i galeriach. 

Działalność twórczą prowadzi w zakresie  rysunku, fotografii, malarstwa i grafiki wydawniczej. Jest autorem scenografii do „Uliczki Tradycji”. Ma w swoim dorobku opracowania ilustracyjne i graficzne kilkudziesięciu książek, głównie  o charakterze regionalnym. Ostatnie jego autorskie projekty wydawnicze to album o zmianach zachodzących w Radomiu pt. „Zapis zmian”(wspólnie z prof. St. Zbigniewem Kamieńskim), album „ABC zabytkowego cmentarza w Radomiu”(tekst Marcin Kępa), album „Radom. Spacer sentymentalny”, dwa tomy albumu „Na pamiątkę. Radomianie na starych fotografiach”, 2 albumy   o Ośrodku Emaus w Turnie, album z zabytkami Diecezji Radomskiej „Z wiary ojców” (z ks. Leonardem Sadowskim), do Rocznika Diecezji Radomskiej wykonał zdjęcia ponad 300 kościołów parafialnych. Ulubione obszary fotograficzne to: reportaż, photo-street, martwa natura zastana, pejzaż, głównie miejski, fotografia eksperymentalna. Swoje prace plastyczne i fotograficzne prezentował na ponad 200 wystawach w kraju, oraz w Belgii, w Niemczech, Wielkiej  Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie. Miał także ponad 50 wystaw  indywidualnych. Za swe prace wyróżniany i nagradzany (chociaż bardzo rzadko bierze udział w konkursach). W 1992 r. był stypendystą wojewody radomskiego. Jego prace  znajdują  się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranicą (m.in. w Belgii, Niemczech, USA, Francji, Włoszech np. w sanktuarium maryjnym w Mentorelli k. Rzymu). Święty Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Polski  otrzymał jego obraz jako dar od  Diecezji  Sandomierskiej, w 1979 r. w Warszawie. Brał także udział w wystawie u OO Dominikanów w Krakowie  „Zdjęcie dla Ojca  Świętego”. Fotogramy z tej wystawy podarowano Janowi Pawłowi II na krakowskich  Błoniach. Jego obraz posiadał także Gunter Grass. 

Interesuje się również turystyką, historią sztuki i historią fotografii, ochroną  zabytków oraz historią  regionu  radomskiego i miasta Radomia. Współpracuje z  czasopismami  lokalnymi („Miesięcznik Prowincjonalny”, „Arteria”) i  ogólnopolskimi (np.” Konteksty” wydawane przez Instytut Sztuki  PAN), do których  pisze, fotografuje i rysuje. W stanie wojennym opracowywał graficznie i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W roku 1981 był wśród założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu, a potem w pierwszym zarządzie KIK pełnił funkcję  wiceprezesa. Należy do Związku Polskich  Artystów Plastyków, (był prezesem  zarządu  Okręgu Radomskiego), do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, Stowarzyszenia “Młyńska” Verum Bonum Pulchrum, Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia, od 2004 r. jest także członkiem Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani. Był organizatorem kilku letnich plenerów  plastyczno – fotograficznych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich  i bezrobotnych. Od 1981 r. był przez kilka lat współorganizatorem  Tygodni  Kultury  Chrześcijańskiej w Radomiu. Był również kuratorem wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, w Muzeum Sztuki Współczesnej i MCSW „Elektrownia” w Radomiu, m.in. wystawy „Radomianie na starych fotografiach” (MJM) czy wystawy fotografii swoich uczniów, którzy wyemigrowali „Habitat” (Elektrownia). Prowadził zajęcia fotograficzne dla osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym  w Kozienicach i Kowali. Prowadził także zajęcia fotograficzne w Kuźni Artystycznej. Od trzech kadencji przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie fotograf w Cechu Rzemiosł w Radomiu. Za pracę pedagogiczną i artystyczną był wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów  szkół, władze samorządowe i państwowe. W roku 2000 Minister  Edukacji  przyznał  mu najwyższe odznaczenie nauczycielskie – medal Komisji Edukacji Narodowej, a  Minister Kultury i Sztuki odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, w 2005 otrzymał od prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi za wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego, w 40 lecie działalności twórczej został odznaczony Medalem Pro Mazovia przez marszałka Sejmiku Mazowieckiego.

Prezentacja autorska:

Wiecej zdjęć Jerzego Kutkowskiego obejrzeć można także:
Strona własnahttps://www.facebook.com/JerzyBogdanKutkowskipracereczne/
Radom nieznany – https://www.facebook.com/Radom-nieznany-1457151381174747/
Spacerownik radomski – https://www.facebook.com/groups/589776908069012/pending/
Radomski fotostreet – https://www.facebook.com/groups/1588519487836466/
Radomski Plastyk – https://www.facebook.com/groups/111942745491437/
Radom w PRLu – https://www.facebook.com/groups/488322718022013/
Radom na starych fotografiach – https://www.facebook.com/groups/1036845989664709/
(Styczeń 2019)