Statut

STATUT
RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

III. Członkowie

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia

§ 1
1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: RADOMSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
w skrócie: RTF.
2. Stowarzyszenie powstało w wyniku reorganizacji radomskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Fotograficznego.
§ 2
Terenem działania Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego jest Ziemia
Radomska.
§ 3
Siedzibą Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego jest miasto Radom.
§ 4
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne posiada osobowość prawną.
§ 5
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne używa pieczęci okrągłej ze skrótem RTF
i pełną nazwą stowarzyszenia w otoku.
§ 6
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne może być członkiem krajowych
i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń fotograficznych, których cele statutowe są
zbieżne z celami lub sprzyjają realizacji celów statutowych RTF.

II Cele i działalność Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.

§ 7
Celem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego jest:
1. działalność edukacyjna poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności fotograficznych
wśród wszystkich zainteresowanych oraz upowszechnianie twórczości
fotograficznej,
2. wszechstronny rozwój artystyczny członków stowarzyszenia,2
3. działalność kulturalna, propagowanie i współuczestniczenie w rozwoju kultury ze
szczególnym uwzględnieniem fotografii we wszystkich jej formach,
4. reprezentowanie interesów twórczych członków RTF oraz ochronę ich praw
autorskich w kraju.
§ 8
Cel swój stowarzyszenie osiąga przez:
1. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi,
organizacjami pozarządowymi w tym organizacjami młodzieżowymi, placówkami
kultury, uczelniami i szkołami oraz instytucjami i podmiotami prywatnymi,
2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, klubami i kołami
fotograficznymi o podobnych celach i zadaniach,
3. organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych, inicjowanie i wydawanie
publikacji, wydawnictw obrazujących osiągnięcia i prezentację twórczości
fotograficznej krajowej i zagranicznej,
4. organizowanie odczytów, plenerów, zebrań dyskusyjnych, pokazów prac, szkoleń
w dziedzinie fotografii, historii sztuki i estetyki oraz wspieranie edukacji
fotograficznej,
5. udział swoich członków w imprezach szkoleniowych i twórczych, organizowanych
przez inne ośrodki w kraju i za granicą,
6. prowadzenie pracowni twórczo-szkoleniowych i biblioteki wydawnictw z zakresu
fotografii,
7. prowadzenie działalności gospodarczej nie wyodrębnionej i wyodrębnionej,
zgodnej z obowiązującymi przepisami.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie RTF dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym RTF może być:
1. obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony 3
praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członka i zostanie przyjęty przez
Zarząd RTF.
2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, po złożeniu pisemnej deklaracji członka zaakceptowanej przez rodziców
lub opiekunów prawnych i przyjęciu przez Zarząd RTF.
3. cudzoziemiec zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się
do popierania celów RTF deklarując stałą składkę.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd RTF.
§ 12
1. Członkiem honorowym może być obywatel polski mający pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, jak również cudzoziemiec
posiadający wybitne osiągnięcia v dziedzinie fotograficznej działalności
artystycznej, naukowej, publicystycznej lub organizacyjnej.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków RTF, zwykłą
większością głosów na wniosek Zarządu RTF.
§ 13
1. Członek zwyczajny RTF, mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz RTF,
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności RTF,
3. korzystać z urządzeń oraz organizowanych przez RTF imprez,
4. posiadać legitymację członkowską i znaczek RTF.
2. Małoletni członek zwyczajny RTF 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do
czynności prawnych ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz RTF z tym, że w składzie poszczególnych,
wybieranych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych,
2. stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 pkt 2 — 4.
3. Członek honorowy ma prawo:
1. członka zwyczajnego zgodnie z ust. 1 pkt 2—4 oraz uczestniczyć w Walnych
Zebraniach z głosem doradczym, 4
2. jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, ale może
dobrowolnie ją opłacać w dowolnej wysokości,
3. członek honorowy będący jednocześnie członkiem zwyczajnym ma prawa
określone w ust. 1 pkt. 1.
4. Członek wspierający ma prawo:
1 – brać udział z głosem doradczym, zaś osoba prawna przez upoważnionego
przedstawiciela, w Walnych Zebraniach RTF,
2 – zgłaszać wnioski dotyczące działalności RTF.
§ 14
Członek zwyczajny RTF jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz RTF,
2. aktywnego uczestnictwa w działalności RTF i realizowania jego celów.
3. dbania o własny rozwój twórczy i propagowanie fotografii artystycznej,
4. dbania o etykę i godnego reprezentowania RTF,
5. regularnego opłacania składki członkowskiej w ustalonej przez władze Towarzystwa
wysokości.
§ 15
1. Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na. piśmie do Zarządu,
2. skreślenia z listy członków, uchwałą Zarządu RTF, na skutek zalegania
w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. prawomocnego wyroku sądu powszechnego o utracie praw publicznych,
5. zgonu.
2. Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek uchwały Walnego Zebrania
na wniosek Zarządu RTF.
3. Decyzję o skreśleniu z listy członków RTF podejmuje Zarząd RTF.
4. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.5

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 17
1. Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Członków RTF odbywają się, co
4 lata w I kwartale roku.
2. Władze RTF wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą
większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków.
4. Za pełnienie funkcji we władzach RTF członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, ale
mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością RTF.
Decyzję podejmuje Zarząd.
§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą RTF i może być zwyczajne
i nadzwyczajne.
§ 19
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku w I kwartale
zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres podany przez
nich przynajmniej 14 dni przed terminem, podając czas, miejsce i porządek obrad.
§ 20
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
1. jest zwoływane ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub pisemny wniosek 34 % członków
zwyczajnych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie jego zwołania i proponowany
porządek obrad,
2. zebranie musi być zwołane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty
złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane,
3. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winne być wysłane w sposób
określony w § 19.6
§ 21
Walne Zebranie Członków dla kierowania obradami wybiera spośród członków
niewchodzących w skład władz RTF: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
obrad oraz protokolanta.
§ 22
Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie i zmiana statutu RTF,
2. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności władz RTF oraz
odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu o skreśleniu z listy
członków RTF, od których wniesiono odwołanie,
3. ocena działalności towarzystwa i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres
kadencji,
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego tj. bilansu
i rachunku wyników za rok ubiegły,
5. podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki lub straty finansowej,
6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub
poszczególnym jego członkom. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza od
kandydowania do władz najbliższej kadencji,
7. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu
tajnym,
8. rozpatrywanie wniosków członków RTF dotyczących działalności i rozwoju
stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania RTF,
10.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia l sprzedaży majątku nieruchomego,
11.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia RTF do innych organizacji
i stowarzyszeń fotograficznych.
§ 23
1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli jest obecnych na zebraniu ponad 50%
członków w I terminie, zaś w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
3. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez
przewodniczącego i protokolanta zebrania.7
§ 24
Zarząd RTF kieruje działalnością Towarzystwa pomiędzy Zebraniami Walnymi
Członków i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed Zebraniem Walnym
Członków.
§ 25
1. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1. prezes,
2. 1-2 wiceprezesów,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. do 4 członków.
3. Pierwsze zebranie Zarządu dokonuje podziału funkcji, inne funkcje np. kronikarza
wg potrzeb może przydzielić Zarząd członkom RTF.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w kwartale.
5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków,
w tym prezesa lub wiceprezesa.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.
7. Trzykrotna kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na
posiedzeniach może spowodować utratę mandatu.
8. Na miejsce członka Zarządu, który ustąpił lub utracił mandat, Zarząd może
dokooptować nowego spośród członków RTF.
9. W trakcie kadencji Zarząd może zmienić przydzielone funkcje członkom Zarządu
w koniecznych przypadkach.
10. Jeżeli zmiany w składzie Zarządu przekroczą 50% w czasie trwania kadencji musi
być wybrany nowy Zarząd.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
1. wykonanie uchwał Walnego Zebrania członków.
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
3. realizacja celów i zadań RTF.
4. sporządzanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach 8
przewidzianych budżetem.
5. prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz sporządzanie bilansów.
6. przyjmowanie i skreślanie członków RTF.
7. tworzenie i prowadzenie sekcji zainteresowań oraz powoływanie w miarę potrzeby
komisji kwalifikacyjnych i jury wystaw oraz konkursów, jak też delegowanie
członków do komisji kwalifikacyjnej i jury na zaproszenie innych instytucji
i stowarzyszeń.
8. organizowanie wystaw, konkursów, kursów szkoleniowych, odczytów i wieczorów
autorskich.
9. zwoływanie Walnych Zebrań.
10.powoływanie delegatów do stowarzyszeń, których członkiem jest RTF.
11. zgłaszanie wniosków do stowarzyszeń, których członkiem jest RTF.
12.ustalanie składki członkowskiej i wpisowego.
13.typowanie członków do odznaczeń, nagród i wyróżnień.
14. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków stałych i 1 zastępcy, który wchodzi
w skład Komisji w razie nieobecności członka stałego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych władz RTF.
§ 28
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie i kontrola gospodarki finansowej RTF w tym budżetu, co najmniej raz
w roku,
2. kontrola całokształtu działalności Zarządu w zakresie jej zgodności ze statutem,
3. złożenie sprawozdania ze swojej działalności na 'Walnym Zebraniu, ocena Zarządu
i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
4. możliwość zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.9
§ 29
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków stałych oraz 1 zastępcy, który wchodzi
w skład Sądu w razie nieobecności członka stałego.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu wybierają przewodniczącego.
3. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie innych władz RTF.
§ 30
Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych
w stosunku do członków RTF w sprawach:
1. sporów pomiędzy członkami RTF, powstałych na tle działalności RTF.
2. prowadzenia dochodzeń przeciwko członkom na żądanie Walnego Zebrania,
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. natury etycznej wniesionych przeciwko członkom RTF.
4. naruszenia Statutu i podstawowych uchwał władz RTF.
§ 31
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa,
4. zawieszenie członka do 2 lat w prawach członkowskich,
5. wykluczenie ze stowarzyszenia.
§ 32
1. Od orzeczenia Sądu. Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
2. Odwołanie winno być wniesione do Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia
orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić,
zmienić lub uchylić. W razie potrzeby Walne Zebranie może skierować sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński. Decyzja Walnego Zebrania jest
ostateczna.
§ 33
Z przebiegu rozprawy Sąd Koleżeński sporządza protokół podpisany przez członków
Sądu.10
§ 34
Sąd Koleżeński działa na posiedzeniu jawnym, obwinionemu przysługuje prawo
wyboru rzecznika spośród członków RTF.

V. Majątek i sposób zaciągania zobowiązań

§ 35
1. Majątek RTF stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne
środki, w tym niematerialne, tworzące fundusz stowarzyszenia.
2. Majątek swój RTF uzyskuje z:
1. wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich,
2. zapisów, darowizn i spadków,
3. dochodów z działalności gospodarczej,
4. dochodów z majątku RTF,
5. dotacji,
6. ofiarności publicznej,
7. innych wpływów, zgodnych z przepisami natury ogólnej w tym z praw
autorskich do wydawnictw, strony internetowej, organizowanych konkursów
i wystaw.
§ 36
Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne i majątkowe, muszą
być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego
członka Zarządu.
VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37
Zmiana Statutu RTF wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków w warunkach
określonych w §19 – 24.
§ 38
1. Rozwiązanie RTF wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków w warunkach
określonych w §19 – 24.
2. W przypadku rozwiązania RTF, Walne Zebranie Członków decyduje
o przeznaczeniu majątku i powołuje 3 – 5 osobową Komisję Likwidacyjną.